תקנון

גולש יקר, השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן:

בטרם השימוש באתר, עליך לקרוא תנאים אלה בעיון. השימוש באתר זה מעיד כי הנך מסכים ומקבל את תקנון האתר.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון שכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

1. האתר מנוהל ע"י ד"ר ניר אייל.( להלן "הרופא")

2. אתר 'DR. NIR EYAL ו/או ד"ר ניר אייל ן/או כל אדם מטעמם (להלן: "מפעילי האתר") לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכני האתר בכל הנוגע למהימנותם, דיוקם, אמינותם, והשפעתם על מחשבים של הגולשים באתר. כן לא ישאו מפעילי האתר בכל אחריות לנזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש ובתוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לגולשים.

3. השימוש באתר ו/או בתכנים ו/או מידע שבו הינו באחריותו הבלעדית של הגולש ו/או המשתמש (להלן: "המשתמש") ולמפעילי האתר לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא כלפי משתמש כזה או אחר בגין כך.

4. המשתמש מחויב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן או חישוב שנתקבל בעת השימוש באתר, ואינו רשאי להסתמך עליו או להעבירו לצד ג'.

5. מובהר בזאת כי האתר משמש לתיווך בין הגולש לרופא, , ואינו מהווה המלצה לנקיטת פרוצדורות רפואיות או להימנעות מהם או המלצה על רופא או כל נותן שירותים אחר. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר ממפעילי האתר כל אחריות. המידע הינו חסוי ומיועד לנמען בלבד. אין לעשות במידע שימוש כלשהו ו/או להעבירו לצדדים שלישיים.

6. המשתמש מצהיר כי הינו מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מפעילי האתר ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם בכל הנוגע לשימוש ע"י אותו משתמש בתוכן ו/או במידע הקיים ו/או שיהיה באתר בעתיד ו/או בהפניות שיקבלו ממפעיל האתר .

7. ידוע למשתמש כי כי נכונות המידע ו/או התכנים עלולים ויכולים להשתנות מעת לעת עפ"י הצורך.

8. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבכל מקרה, יש לבחון כל מקרה לנסיבותיו המיוחדות וכי עליו לפנות לרופא לצורך התייעצות מפורטת ומקצועית . כאמור האתר אינו אחראי לפעולת שינקוט המשתמש בעקבות התכנים המוצגים באתר .

9. בנוסף, מובהר כי אין בציון פרוצדורות רפאיות ו/או ניתוחים מסוגים שונים כדי להוות המלצה כזאת או אחרת למשתמש לנקוט ו/או להימנע מפעולה כזו או אחרת.

10. בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או כותבי התכנים המתפרסמים באתר, אינם אחראים בשום מקרה לכל נזק ו/או בעיות אשר יגרמו עקב השימוש באתר ו/או בכל חלק ממנו ו/או בכל מידע ו/או תוכן המפורסם בהם.

11. למפעילי האתר הזכות הבלעדית לערוך שינויים לרבות הוספת או הסרת תכנים, מידע, תמונות מהאתר לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט.

12. כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני באתר- לרבות בשם 'DR. NIR EYAL, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו ובכל תוכנה, קוד מחשב, יישום, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בהם – הנם של מפעילי האתר או של כותבי התכנים בלבד, לפי העניין.

13. מובהר בזאת כי אין לשנות, לשכתב, לתקן, למחוק, להוסיף, להעתיק, לצלם, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי אחר, בכל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם המפורשת של בעלי הזכויות בתכנים ו/או בקבצים ו/או ביישומים ו/או בטקסטים, לפי העניין בכתב ומראש.

14. אין לשנות, לשכתב, לתקן, למחוק, להוסיף, להעתיק, לצלם, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי אחר בתכנים המתפרסמים על ידי כותבי התכנים ו/או בעלי זכויות היוצרים בתכנים, לרבות מאמרים, עצות שימושיות, מדריכים מקצועיים, בלא קבלת הסכמתם המפורשת מראש ובכתב של בעלי הזכויות בתכנים אלה.

15. מובהר בזאת כי ככל ויתאפשר ממשק של שאלות ותשובות באתר, בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם מחויבים, בשום מקרה לענות ו/או להתייחס לשאלות ו/או לפניות שנשלחו לאתר. לעיתים לא ניתן לענות על שאלות המשתמשים ללא פירוט של עובדות המקרה או במקרה בו לא ניתן לתת ייעוץ באמצעות האינטרנט ללא פגישת ייעוץ אישית עם הרופא

16. האחריות בגין פניה לרופא ו/או לביצוע פרוצדורה רפאית כלשהי ,לרבות כל נזק ישיר, עקיף ו/או תוצאתי שייגרמו בגין כך, הינה על אחריות המשתמש בלבד, ובשום מקרה לא תהיה על בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם כל אחריות לכך.

17. בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי שייגרם למשתמש בגין התקשרות עם הרופא, על סמך המידע המופיע באתר.

18. המשתמש, מאשר כי בפנייתו באמצעות האתר הוא מסכים לקבל תשובות ו/או מידע מטעם מפעילי האתר ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מטעם הרופא, הכל לכתובת הדואר האלקטרוני שמילא המשתמש.

19. בעלי האתר ו/או מפעיליו יוכלו להפסיק או לשנות את מתן שירותי האתר, בין אם נתנו על כך הודעה מראש, ובין אם לאו, מבלי שתהא להם חבות כלשהי כלפי מי מהמשמשים או צד ג' כלשהו.

20. בעלי האתר ו/או מפעיליו יעשו כל מאמץ סביר כדי להגן על פרטי המשמש ופרטיותו בהתאם למדיניות הפרטיות המופיעה באתר. ואולם, חשוב להבהיר כי לא ניתן להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו. בנסיבות אלה, המשתתף פוטר בזה את בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלה.

21. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לאחסן או להפיץ באמצעות האתר תכנים הנמנים עם אחד או יותר מהבאים:

21.1. תכנים בלתי חוקיים או שנועדו לביצוע פעולות לא חוקיות.

21.2. תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה אישית, פגיעה וכו'.

21.3. תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות העלולות לפגוע באתר או במשתמשים אחרים.

21.4. תכנים הפוגעים בפעילות האתר או במשתמשי האתר.

21.5. תכנים המפירים או הפוגעים בזכויות יוצרים.

21.6. הפצת דואר זבל (SPAM) שלנמענו אין צורך בו.

21.7. המשתמש מתחייב לספק פרטים נכונים בלבד להרשמה לאתר.

21.8 כריית מידע באמצעות אלגוריתם ו/או תוכנת מחשב ו/או כל צורה אחרת אסורים בהחלט ומהווים הפרה של תנאי השימוש.

22. המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו שבעלי האתר ו/או מפעיליו אינם אחראים על ציוד או תוכנות, ולא על כלל השגיאות שיש. בעלי האתר ו/או מפעיליו אינם אחראים על בקשות ו/או שאלות ו/או פניות שאבדו, הגיעו באיחור או שנשלחו לכתובת לא נכונה, פניות שניזוקו או לא ברורות מכשל טכני או כשל תוכני. בעלי האתר ו/או מפעיליו אינם ולא יהיו בשום מקרה אחראים על כל נזק, ישיר ו/או עקיף בכל המקרים הכוללים רשלנות ממדרגה ראשונה והפרת החוק במתכוון.

23 . ידוע למשתמש כי בכל פרוצדורה רפואית קיים סיכון, וכי ההתקשרות עם הרופא , לביצוע פרוצדורות רפואיות , הינה אך ורק על סמך המסמכים וההסברים שימסרו ע"י הרופא , בפגישה אישית. אין להסתמך על האתר בכל הקשור לסיכונים, סיבוכים , וסיכויי ההצלחה, של פרוצדורות רפואיות שונות. .

24. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהאתרים ו/או מהסכם זה הנו בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.

נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה או התייעצות:

    פיתוח: ווב סקיפר בניית אתרים